Ciclul I – Licență

BUSINESS ȘI ADMINISTRARE

БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ

Business Administration

ACHIZIȚII

Programul de studii BUSINESS ȘI ADMINISTRARE este destinat formării specialiștilor pentru activităţi ce se referă la management, inițierea și administrarea cu succes a afacerilor, precum şi conducerii diferitor subdiviziuni ale organizaţiilor.

La finalizarea programului absolventul este competent să inițieze şi să dezvolte o afacere, să rezolve diverse probleme din domeniul afacerilor și să adopte decizii, să elaboreze şi să coordoneze realizarea proiectelor și să formeze și să gestioneze echipe.

Programul de studii la Business și Administrare este acreditat de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC).

 

Forma de organizare / durata studiilor
învățământ cu frecvență – 3 ani
învățământ cu frecvență în  termen redus – 3 ani
învățământ cu frecvență redusă – 3 ani

Limba de instruire
Romană, Rusă

Calificarea obținută
Licenţiat în ştiinţe economice

Planul de învățământ

Anul I Anul II Anul III

Microeconomia
Matematica economică
Informatică economică
Dreptul afacerilor
Arta comunicării și etica profesională
Limba străină de afaceri (eng., fr., germ., span.)
Educația fizică I
Macroeconomie
Fundamentele managementului
Economia unităților economice
Statistica
Economia mondială și integrarea europeană
Limba străină de afaceri (eng., fr., germ., span.)
Educația fizică II

Econometrie
Antreprenoriat
Cultura afacerilor
Marketing general şi business to business
Bazele contabilităţii
Merceologie şi expertiza mărfurilor de larg consum
Managementul producției și operaţiunilor
Teza de an
Cercetări de marketing
Analiza economico-financiară
Finanţe
Contabilitatea întreprinderii
Practica în producţie
Cursuri opționale
Filosofie socială şi economică
Politologie
Psihologie social-economică
Doctrine economice
Logistica
Comportamentul consumatorului
Tehnici de vânzări

Sisteme de planificare a afacerilor
Managementul riscurilor în afaceri
Managementul calităţii
Managementul resurselor umane
Managementul inovațional
Management corporativ
Practica de licenţă
Cursuri opționale
Managementul serviciilor
Managementul aprovizionării şi vânzărilor
Sisteme informatice în  afaceri
Economia Turismului
Turism Internațional
Fiscalitatea
Contabilitatea managerială
Antreprenoriat social
Management comparat
E – business
Teza de licență

Calitatea studiilor este garantată prin:
 • predarea disciplinelor de specialitate de cadre didactice cu experiență practică, autorii de manuale, cercetători recunoscuți în domeniul managementului şi a antreprenoriatului;
 • utilizarea platformei educaţionale MOODLE în procesul de predare şi evaluarea a cunoştinţelor;
 • aplicarea principiului de învăţare bazată pe probleme (PBL) şi proiecte;
 • burse și programe de mobilitate academică în universități din străinătate în cadrul programului Erasmus+.

Programul este complimentat prin activităţi extracurriculare orientate spre susţinerea activităţii antreprenoriale a studenţilor:

 • creativitatea şi spiritul de competiție sunt susţinute prin organizarea concursului anual „Azi student, mâine antreprenor”;
 • iniţierea şi dezvoltarea afacerilor este susţinută în cadrul proiectului BusinessLab;
 • afacerile fondate de studenţi pot fi găzduite în unul dintre incubatoarele de afaceri, care oferă training-uri specializate, mentorat, networking şi coworking.

Programul de studii Business și administrare a fost  modernizat în cadrul programului Erasmus + proiectul Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability

Perspective profesionale
 • Antreprenor
 • Manager
 • Economist
 • Coordonator de proiect
 • Agent comercial
 • Funcţionar în instituţiile publice
 • Consultant-instructor etc.

Программа направлена на подготовку специалистов с академическим образованием в сфере управления бизнесом, независимо от масштабов и области деятельности, в том числе, в неправительственных организациях и органах государственного управления.

Программа основана на богатом международном опыте реализации бакалаврских программ. В преподавании используются интерактивные методы обучения: проблемно ориентированное обучение (PBL), проекты, работа в команде, e-Learning, ролевые и деловые игры; семинары и гостевые лекции проводятся успешными предпринимателями, опытными менеджерами и преподаватели.

Программа аккредитована Национальным агентством по обеспечению качества в области образования и исследований – ANACEC

 

Продолжительность
Очная форма обучения – 3 года
Заочная форма обучения – 4 года
învățământ cu frecvență redusă – 3 ani

Язык обучения
русский

Квалификация
Бакалавр экономических наук

Учебный план

Год I Год II Год III
Микроэкономика
Экономическая математика
Экономическая информатика
Бизнес право
Искусство коммуникации и профессиональная этика
Иностранный язык
Физическая культура
Макроэкономика
Основы менеджмента
Экономика хозяйствующих субъектов
Статистика
Мировая экономика и европейская интеграция
Иностранный язык
Физическая культура

Эконометрия
Культура бизнеса
Предпринимательство
Маркетинг
Основы бухгалтерского учёта
Товароведение и экспертиза товаров народного потребления
Производственный и Операционный менеджмент
Курсовой Проект
Маркетинговые исследования
Экономический и финансовый анализ
Финансы
Бухгалтерский учет предприятия
Производственная практика
Дисциплины по выбору
Социально-экономическая философия
Социально-экономическая психология
Политология
Экономические доктрины
Логистика
Техники продаж
Поведения потребителей

Системы бизнес-планирования
Менеджмент рисков в бизнесе
Менеджмент качества
Управление человеческими ресурсами
Инновационный менеджмент
Корпоративный менеджмент
Преддипломная практика
Дисциплины по выбору
Менеджмент услуг
Управление закупками и продажами
Информационные системы в бизнеса
Экономика Туризма
Международный туризм
Налогообложение
Управленческий учет
Социальное предпринимательство
Сравнительный менеджмент
E – business
Дипломная работа

Преимущества программы
 • Высококвалифицированный и опытный преподавательский состав, признанный на национальном и международном уровне.
 • Программы академической мобильности ERASMUS +.
 • Сотрудничество с университетами – партнерами из-за рубежа.
 • Договоры на стажировку с наиболее важными работодателями в этой области.
 • Постоянный доступ к интернету, научной библиотеке, мультимедийной комнате, учебным материалам в письменной и электронной форме.
 • Проживание в общежитии ASEM на протяжении всего обучения.
Результаты обучения

По завершении учебной программы выпускники будут уметь:

 • анализировать основные теоретические понятия в области экономики и практики управления бизнесом;
 • оценивать ситуации и применять навыки решения проблем в сфере управления бизнесом;
 • запускать и развивать бизнес;
 • вести легальную предпринимательскую деятельность;
 • принимать решения в условиях риска и неопределенности;
 • разрабатывать и координировать проекты;
 • применять принципы, нормы и ценности деловой этики;
 • владеть искусством коммуникаций, демонстрировать навыки устного и письменного общения, в том числе на иностранном языке.
Профессиональная карьера

Выпускники программы смогут реализоваться в различных коммерческих и управленческих мероприятиях, функционируя как:

 • Менеджеры
 • Экономисты
 • Предприниматели
 • Координаторы проектов
 • Торговые агенты
 • Государственные служащие

About the programme

The programme of study alms at training professionals with an academic background for activities that refers to the set-up and successful management of businesses, regardless of the extent and field of business, including non-government organizations and public administration.

The programme is based on broad international experience in implementing bachelor’s programs and on new student centred teaching-learning methods, including: problem based learning (PBL), projects, team work, e-Learning, co-teaching by foreign academic staff.

The study program was redesigned following the implementation of the Erasmus + project “Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability – PBLMD”.

The study program in Business and Administration is accredited by the National Agency for Quality Assurance in Education and Research (ANACEC).

Study credits: 180 ECTS

Admission requirements: A baccalaureate diploma or equivalent study, higher education diploma.

 

Duration of study
3 years/6 semesters

Language of study
English-Romanian

Calificarea obținută
Licenţiat în ştiinţe economice

Curriculum

Year 1 Year 2 Year 3
Microeconomics
Economic mathematics
Economic Informatics
Business law
Basics of   Management/Project
Foreign Business  Language
Macroeconomics
The Art of Communication and Professional ethics/Project
Economies of Economic Entities
Statistics
World Economy and European Integration
Foreign Business Language II
Sport – Physical Training I/II
Econometrics
Entrepreneurship and Business culture/ Project
Marketing General and Business to Business
Basics of Accounting
Commodity science and expertise of consumer goods
Production and Operation  Management
Project
Marketing Researches
Economic and Financial analysis
Finance
Enterprise Accounting
Internship
Elective
Social and economic philosophy
Social-economic psychology
Politology
Economic doctrines
Logistics
Sales techniques
Consumer behavior
Business Management/Projects
Human Resources Management
Innovation management
Corporate management
Internship
Elective
Services management
Acquisition and sales management
Information systems in business
Economy of Tourism
International Tourism
Taxation
Managerial accounting
Social entrepreneurship
Comparative management
E – business
Bachelor’s Thesis

Study opportunities
 • Highly experienced teaching staff, recognized at national and international level;
 • Erasmus + Academic Mobility Programs;
 • Collaboration with partner’s universities abroad;
 • Internship contract with the most important employers in the field;
 • Permanent access to the internet, scientific library, multimedia room, teaching material a written and electronic bass;
 • Accommodation in ASEM dormitory throughout their studies.
Acquired skills

Upon competition of the programme of study the graduates will be able to:

 • Display field-related knowledge;
 • Solve business administration problems;
 • Launch and develop a business;
 • Run legal business activities;
 • Take decisions under risk and uncertainty;
 • Develop and coordinate projects;
 • Apply the principles, norm and values of business ethics;
 • Communicate persuasively and efficiently, inclusively in a foreign language.
Internship opportunities

The programme of study provides 2 internships: years II – production internship and year III – license internship. 

The training courses are carried out by the students in the large corporations, start-ups, and retail businesses of the Republic Moldova, as well those from abroad.

Professional careers

The graduates have the opportunity to perform variety of commercial and managerial activities, activating as:

 • Managers
 • Economists
 • Entrepreneurs
 • Project coordination
 • Trade agents
 • Public officers
 • Advisors / Trainers.

Programului de studii ACHIZIȚII are ca obiectiv formarea specialiștilor în domeniul achiziţiilor pentru mediul economic local şi internaţional. La finalizarea programului, absolventul este competent să planifice activitățile de achiziţie și aprovizionare, să negocieze în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice și private, să asigure desfăşurarea procedurilor de achiziţii în conformitate cu legislația în vigoare, să perfecteze documente aferente achizițiilor publice și private.

Calitatea studiilor este garantată prin:
 • coordonarea programelor de studii cu reprezentanții mediului de afaceri;
 • predarea disciplinelor de specialiști și practicieni cu experiență relevantă din domeniul achizițiilor publice şi private;
 • organizarea stagiilor de practică în cadrul celor mai importante organizații din domeniu;
 • burse și programe de mobilitate în străinătate în cadrul programului Erasmus+;
 • utilizarea platformei educaţionale MOODLE în procesul de predare şi evaluarea a cunoştinţelor.

Programul de studii ACHIZIȚII este acreditat de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC).

 

Forma de organizare / durata studiilor
învățământ cu frecvență – 3 ani

Limba de instruire
Romană

Calificarea obținută
Licențiat în ştiinţe economice

Planul de învățământ

Anul I Anul II Anul III

Microeconomie
Matematica economică
Informatică economică
Dreptul afacerilor
Arta comunicării și etica profesională
Limba străină de afaceri (eng., fr., germ., span.)
Educația fizică I
Macroeconomie
Fundamentele managementului
Economia unităților economice
Statistica
Economia mondială și integrarea europeană
Limba străină de afaceri (eng., fr., germ., span.)
Educația fizică II

Econometrie
Antreprenoriat
Bazele achizițiilor
Marketing general şi business to business
Bazele contabilităţii
Merceologie şi expertiza mărfurilor de larg consum
Managementul aprovizionării şi vânzărilor
Teză de an
Logistica
Analiza economico-financiară
Finanţe
Contracte și soluționarea litigiilor economice
Practica în producţie
Cursuri opționale
Filosofie socială şi economică
Politologie
Psihologie social-economică
Doctrine economice
Cercetări de marketing
Contabilitatea întreprinderii 
Transport de mărfuri

Sisteme de planificare a afacerilor
Managementul riscurilor în afaceri
Managementul calităţii
Managementul resurselor umane
Gestiunea stocurilor 
Achiziții publice
Practica de licenţă
Cursuri opționale
Managementul serviciilor
Negocieri B2B
Cultura afacerilor
Sisteme informatice în  afaceri
Fiscalitatea
Contabilitatea managerială
Management comparat
Management corporativ

Perspective profesionale

În conformitate cu Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) absolvenții programului 0413.3. ACHIZIȚII sunt pregătiți pentru a deține următoarele ocupații posibile:

112021. Director comercial; 112032. Director firmă; 122101. Conducător firmă mică, patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale; 122104. Director întreprindere mică comercială; 131105. Director întreprindere mică, patron (girant) (în agricultură, vânătoare, silvicultură şi pescuit);  132439. Şef bază (în transporturi, telecomunicaţii, aprovizionarea tehnico-materială şi desfacere); 132449. Şef depozit; 132461. Şef magazie de mărfuri; 132473. Şef secţie (aprovizionare tehnico-materială);
132474. Şef serviciu (aprovizionare tehnico-materială); 134901. Conducător întreprindere mică – patron (girant) în prestări servicii; 142002. Director întreprindere mică, patron (girant) (în comerț); 142003. Manager (în activitatea comercială); 214907. Expert achiziții publice; 235910. Instructor activitatea de achiziționare; 
242103. Manager de inovare; 263107. Economist; 263109. Economist contracte şi reclamații; 263110. Economist desfaceri.